Aviso legal

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, HIERROS FERGO, S.L.  informa que se está inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Libro 1488, Folio 201, Insc. 1ª, Hoja PO-12 418., sendo os seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social: HIERROS FERGO, S.L.

C.I.F: B36214666

Domicilio social: POL. IND. AREA 33, S/n A MERA – 36543 SILLEDA (PONTEVEDRA)

Teléfono: 986 580 104

Correo electrónico a efectos de comunicación: hierrosfergo@hotmail.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e HIERROS FERGO, S.L. consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

  • CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.hierrosfergo.com (en adiante, A WEB), do que é titular HIERROS FERGO, S.L.

A navegación pola web de HIERROS FERGO, S.L. atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, porén, HIERROS FERGO, S.L. condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumprimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a HIERROS FERGO, S.L., sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a HIERROS FERGO, S.L. e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a HIERROS FERGO, S.L. ou fronte a terceiros, de calquera tipo de dano e prexuízo que se puidesen causar como consecuencia do incumprimento desta obrigación.

  • POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

HIERROS FERGO, S.L. non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas no seu sitio web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

HIERROS FERGO, S.L. declara que adoptou todas as medidas necesarias para evitar calquera tipo de danos que, aos usuarios do seu sitio web, se puidesen derivar da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, HIERROS FERGO, S.L. non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

  • USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos persoais dos seus visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies no seu caso.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

  • PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselle que os datos persoais que vostede nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de HIERROS FERGO, S.L. con domicilio en POL. IND. AREA 33, S/n A MERA – 36543 SILLEDA (PONTEVEDRA), que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro. A finalidade deste ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que HIERROS FERGO, S.L. poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza a enviarlle información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos de HIERROS FERGO, S.L.

Así mesmo, HIERROS FERGO, S.L. cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a HIERROS FERGO, no seguinte enderezo:  POL. IND. AREA 33, S/n A MERA – 36543 SILLEDA (PONTEVEDRA), ou ben a través do seguinte correo electrónico hierrosfergo@hotmail.com, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

HIERROS FERGO, S.L. adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Porén, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.